ສາຍດ່ວນແຈ້ງ ອຸປະຕິເຫດ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ໂທ: (856 20) 9999 8656 or (856 20) 2234 8656

ຝ່າຍຂາຍ / ຕົວແທນ / ສອບຖາມຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ.

Tel: (856-21) 264 712 (ໂມງລັດຖະການ)

Tel: (856-20) 5456 8656, (856-20) 2888 5556

       (856-20) 2888 5559 (中文客户) (24 hours)