22 ຕຸລາ, 2016

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນດາຕົວແທນ 3 ຄົນ ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີ.

ສະນັ້ນ, ບັນດາຕົວແທນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ, ເກັບເງິນ ຫຼື ມີວຽກກັບບັນດາທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສອບຖາມກ່ຽວກັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ທ່ານ Lim Sou Pei ທັນທີ ທີ່ເບີໂທ 20 29881183 ຫຼື ອິເມວ: bdm@tokoassurance-lao.com.

ພະແນກການບໍລິຫານ

ໂຕໂກຈາຢາ ລາວ ປະກັນໄພ

 

October 22, 2016

 

Announcement

Notice is hereby given that we have terminated the service of 3 agents with immediate effect.

These agents are therefore not authorized to transact or deal with our insurance, collect monies or deal with any of our company businesses.

If you have any queries on this notice, please do not hesitate to contact our Mr Lim Sou Pei at Telephone 20 29881183 or email: bdm@tokoassurance-lao.com  immediately.

Management

Toko Assurance

press-release

Read More