Notice of Terminated AgentsNews

22 ຕຸລາ, 2016 ແຈ້ງການ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນດາຕົວແທນ 3 ຄົນ ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີ. ສະນັ້ນ, ບັນດາຕົວແທນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ, ເກັບເງິນ ຫຼື ມີວຽກກັບບັນດາທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສອບຖາມກ່ຽວກັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ທ່ານ Lim Sou Pei ທັນທີ ທີ່ເບີໂທ 20 29881183 ຫຼື ອິເມວ: bdm@tokoassurance-lao.com. ພະແນກການບໍລິຫານ ໂຕໂກຈາຢາ ລາວ ປະກັນໄພ   October 22, 2016   Announcement Notice is hereby given that we have terminated the service of 3 agents with