ການປະກັນໄພການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ການປະກັນໄພການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ລວມເອົາການປະກັນໄພການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງທະເລ, ທາງອາ ກາດ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງບົກອື່ນໆ. ການປະກັນໄພປະເພດນີ້ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສູນເສຍ ຫລື ການ ເສຍຫາຍ ຂອງບໍລິສັດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຂົນສົ່ງດັ່ງກ່າວ

Download Form