ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງອຸປະກອນກົນຈັກ

ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນ ໃຫ້ການປົກປ້ອງໄພຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ໄຟໄໝ້, ການລະເບີດ, ການລັກ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຈາກການຕຳ.

Download Form Download Policy Wordings