ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງໄພຮອບດ້ານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ກອ່ນທີ່ຈະລົງມີທຳການຜະລິດ, ກໍ່ຕ້ອງມີການກໍ່ສ້າງອາຄານ,ໂຮງງານ ແລະ ຕິດຕັ້ງບັນດາເຄື່ອງຈັກ ທີ່ຈຳ ເປັນສາກອ່ນ. ເຊິ່ງຊວ່ງເວລານີ້ ການ ປະກັນໄພດັ່ງກ່າວຖືວ່າມີຄວາມຈຳ ເປັນຈົນກວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໄດ້ມອບ ອາຄານ, ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

Download Form