ການປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

ຖ້າຫາກບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ຄົນມາຢ້ຽມຢາມເລື້ອຍ, ທ່ານຄວນຄິດຫາວິທີປ້ອງກັນຄວາມປອດ ໄພແກ່ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສັນຍາ ປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ຕໍ່ການເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງ ກາຍ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດຂອງທ່ານນີ້.

Download Form Download Policy Wordings