ການປະກັນໄພລົດຍົນ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຮັບປະກັນໄພຍານພາຫະນະຂອງທ່ານບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຍົນທົ່ວໄປ ຫຼື ລົດລາ ຄາແພງ ຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍໄດ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ເທິງຖະໜົນ.

Download Policy Wordings