ການປະກັນໄພສຳລັບນັກຫລີ້ນກ໊ອບ

ການປະກັນໄພ ປະເພດນີ້ ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມກັນແຕ່ຮອບດຽວເທົ່ານັ້ນໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນ. ເຊິ່ງທົດແທນ ເປັນລາງວັນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສາມາດຕີລູກກອ໌ບ ລົງລຸມບາດດຽວ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ແລ້ວ, ການໃຫ້ຮັບລາງວັນ ຕ່າງໆນີ້ຈະບໍ່ມີສະໜອງໃຫ້ແກ່ການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້.

Download Form