ການປະກັນໄພສິນຄ້າໃນລະຫວ່າງຂົນສົ່ງ

ສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນການສູນເສຍ ຫລື ເສຍຫາຍ ຂອງສິນຄ້າໃນຂະນະຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງສັນຍາ ຂອງ ພວກເຮົາ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ທັງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ດ້ວຍພາຫະນະຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ດ້ວຍພາ ຫະນະ ຂອງບຸກຄົນທີສາມ.

Download Form