ການປະກັນໄພອັກຄີໄພ

ການປະກັນອັກຄີໄພສຳລັບ ຊັບສິນໃນທຸລະກິດ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ການເສຍຫາຍ ຕໍ່ອາຄານ, ໂຮງງານ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຕ່າງທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ້, ຟ້າຜ່າ ແລະ ການລະເບີດ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ ການຄຸ້ມ ກັນສຳລັບ ຄວາມສ່ຽງປະເພດອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ.

Download Form Download Policy Wordings