ການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດແຮງງານ

ນາຍຈ້າງຄືບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ຫຼື ຄົນງານ ພາຍໃນ ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມ ອຸບັດຕິເຫດ ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ກໍ່ສາມາດ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ທຸກເວລາ. ການປະກັນໄພອຸ ປະຕິເຫດ ແຮງງານໃຫ້ການຄຸ້ມກັນການ ບາດເຈັບຂອງພະນັກງານ ກຳ ມະກອນທີ່ເກີດ ຂຶ້ນໃນຂະນະເວລາເຮັດວຽກ, ທັງອຸບັດຕິເຫດພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກອື່ນໆ ຂອງບໍລິສັດ.

Download Form Download Policy Wordings