ການປະກັນໄພເງິນ

ເງິນຂອງທ່ານສາມາດເສຍຫາຍໃນຫຼາຍໆຮູບແບບໃນແຕ່ລະວັນ. ການປະກັນໄພປະເພດນີ້ຈະຕອບສະ ໜອງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເງິນຂອງທ່ານ ໃນການກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດ ຈາກການລັກ ແລະ ປຸ້ນຈີ້ຕ່າງໆ.

Download Form Download Policy Wordings