ປະກັນໄພຮອບດ້ານ

ການປະກັນໄພ ປະເພດນີ້ ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມກັນແກ່ ອຸປະກອນ ທີ່ມີ ລາຄາແພງຂອງທ່ານໃນວົງກ້ວາງກວ່າ ສັນຍາປະກັນໄພ ອັກຄີໄພ ທົ່ວໄປ!! ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນອັກຄີ ໄພ ແລະ ໄພເພີ່ມເຕີມອື່ນອີກ, ແຕ່ ຍັງກວມເຖິງຄວາມ ເສຍຫາຍ ຈາກການລັກ ແລະ ອຸປະຕິເຫດທີ່ກະ ທົບການເງິນຂອງທ່ານ.

Download Form