ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ການ ປະກັນໄພ ປະເພດນີ້ ແນໃສ່ ການປະກັນໄພ ໃຫ້ແກ່: ພະນັກງານ ຫລື ກຳມະກອນຂອງ ບໍລິສັດທ່ານໃນ ຫລາຍໆ ກໍລະນີເຊັ່ນ: ການເສຍຊິວິດ, ການເສຍອົງຄະຕ່າງໆ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄ່າຈ້າງອື່ນໆ. ເຊິ່ງເປັນການ ຊ່ວຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ທ່ານຫລຸດຜ່ອນພາລະ ແລະ ການສູນເສຍ ທາງການເງິນ ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນ ການສະແດງເຖິງ ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ຂອງບໍລິສັດອີກດ້ວຍ.

Download Form Download Policy Wordings